Meet the Team

 

 

Chris Tello, PA 

chris@telloteam.com

954-295-7653

Team Leader

Natascha Tello, Lic Real Estate Broker 

natascha@telloteam.com

954-237-0608

Real Estate Broker

Deibys Herrera

deibysherrera@kw.com 

305-731-7611 

Executive Assistant to Natascha Tello

Clemencia Restrepo  

clemencia@telloteam.com

954-237-0600

Lead Executive Assistant